Intel-IMSourcing Intel Xeon DP 5600 E5640 Hexa-core (6 Core) 2.66 GHz Processor